Ceny

500x500

 

*Piloci, opiekunowie grup i nauczyciele prowadzący lekcje i wycieczki szkolne zwolnieni    od opłat (1 osoba na 15 uczniów). Lekcja muzealna w cenie od 5 zł-15zł   maksymalnie 35 osób, pakiet milenijny w cenie 15zł maksymalnie 25 osób

 

 

 

**Bilet weekendowy ważny jest w sobotę i niedzielę we wszystkich Oddziałach MPP

 

 

 

***Bilet specjalny przeznaczony jest dla zwiedzających indywidualnych i grupowych, którzy chcą odwiedzić wszystkie Oddziały MPP w ciągu 1 tygodnia (od wtorku do  niedzieli)

 


****Uiszczenie opłaty parkingowej upoważnia do parkowania w danym dniu na obu
parkingach nad Lednicą (Ostrów Lednicki, WPE)

 

 

 

****Cena biletu imprezowego (normalny/ulgowy) ustalana jest każdorazowo decyzją dyrektora na tydzień przed wydarzeniem 

 

 

 

1. Członkowie grup szkolnych przybyłych na lekcję muzealną zobowiązani są wykupić stosowny bilet upoważniający do wejścia na teren Muzeum (ulgowy/grupowy/wycieczkowy) oraz bilet uczestnictwa w lekcji muzealnej.

 

 

 

2. Uczniom z terenu Gminy Łubowo przysługuje 50% zniżka od opłat za lekcje muzealne w Oddziałach: WPE oraz OL. Uczniom z Gminy Dominowo przysługuje 50% zniżka od opłat za lekcje muzealne prowadzone w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Uczniom Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie przysługuje 50% zniżki od opłat za lekcje muzealne prowadzone w Rezerwacie Archeologicznym w Grzybowie.

 

                                                          

 

3. Jednorazowa opłata za spacer z edukatorem dotyczy grupy obejmującej maksymalnie 35 osób. Grupa powyżej tej liczby musi być podzielona na mniejsze, które traktowane są jako grupy autonomiczne.

 

 

 

4. Jednorazowa opłata za lekcje muzealne odnosi się do grup liczących maksymalnie 35 osób.

 

W przypadku zamówienia pakietu milenijnego (180 min.) grupa maksymalnie może liczyć 25 osób.
Czas trwania konkretnej lekcji określony jest w informatorze o programach edukacyjnych MPP.

5. Fotografowanie i wideofilmowanie
– bez opłat (zdjęcia robione na własny użytek bez prawa publikacji)

 

– sesja zdjęć ślubnych (opłata w kasie):

 

50 zł – w plenerze.

 

 

 

6. Faktura VAT za zakupione w kasie materiały, wstęp do Muzeum, itp. wystawiana jest na życzenie odwiedzającego w każdej kasie Muzeum. Zamiar otrzymania faktury winien być zgłoszony kasjerce przed dokonaniem zakupu.

 

 

 

7. Zabrania się fotografowania i wideofilmowania wnętrz ekspozycji i sal wystawowych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

Bilety ulgowe i bezpłatne

 

 

 

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

c) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 

e) kombatantom.

 

 

 

2. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) całkowite zwolnienie od opłat za wstęp do Muzeum przysługuje:

 

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;

 

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

 

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

 

d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

 

e) dzieciom do lat 7;

 

f) członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum;

 

g) przewodnikom licencjonowanym;

 

h) studentom polskich uczelni następujących kierunków: archeologia, historia, historia sztuki, etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo.

 

 

 

3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

 

b) legitymacje emeryta-rencisty;

 

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

 

d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 1c i § 3 pkt 2b;

 

e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 1d i § 3 pkt 2a;

 

f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

 

g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

 

h) Karta Polaka;

 

i) dokumenty potwierdzające wiek;

 

j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1a–c, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

k) paszporty do Parków Krajobrazowych Wielkopolski

 

500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500