Misja

500x500

 

Podstawowym zadaniem Muzeum jest ochrona zgromadzonych zabytków, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej oraz udostępnianie zabytków możliwie szerokiej publiczności.

Zakresem tematycznym Muzeum jest przede wszystkim dziedzictwo pierwszych Piastów, kultura materialna wczesnośredniowiecznej Polski, a także szeroko rozumiane historyczna i kulturowa spuścizna Wielkopolski, jej szczególna rola w kształtowaniu się polskiej państwowości, jak i późniejsza kultura ludowa regionu.

Misją Muzeum jest pomoc w kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej, dyskusja o wartościach i treściach swoich zbiorów oraz umożliwianie korzystania z zebranych obiektów. Jednym ze sposobów na upowszechnianie zbiorów jest organizowanie na swoim terenie stałych i czasowych wystaw oraz przygotowywanie wystaw objazdowych.

Dokumentowane sa zarówno obiekty kultury materialnej i niematerialnej. Zbiory muzealne są inwentaryzowane, katalogowane i w sposób naukowy opracowywane. Dzięki temu możemy je udostępniać w celach naukowych i edukacyjnych w sposób zapewniający zbiorom bezpieczeństwo. Zapewniamy właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów.

Dzięki prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie archeologii, historii, etnografii i środowiska przyrodniczego nasze Muzeum przygotowuje opinie, udziela informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalności (osobom prawnym i fizycznym). Ponadto Muzeum współpracuje z krajowymi i zagranicznymi placówkami muzealnymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

Muzeum prowadzi także własną bibliotekę oraz archiwum dokumentacji naukowej.

 

500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500
500x500